מדיניות

תקנון הקונסרבטוריון

תקנון זה מביא לידיעת התלמידים והוריהם את הנהלים הקבועים במוסד, במישור המינהלי והפדגוגי ומחייב את כלל התלמידים.

  1. מועד השיעורים היחידניים נקבע בתיאום עם המורה לכלי. בכל בירור בנושא שיעורים, כמות השיעורים והתקדמות התלמיד, על ההורים לפנות אישית למורה.
    החיסורים והאיחורים נרשמים ע”י המורה לנגינה/שירה בדף מעקב אישי.
  2. לימודי תורת המוסיקה, ספרות מוסיקה ונגינה בצוות, מהווים יחידת לימוד בלתי נפרדת לכל תלמידי המוסד. תלמיד/ה שאינו ממלא/ת אחר מכסת השעורים הנדרשת במקצועות אלה ו/או החסיר/ה במשך השנה למעלה משליש השעורים, תישלל ממנו/ה הזכות לגשת לבחינות  ולקבל תעודה ויהיה צפוי להפסקת הלימודים, גם במהלך שנת הלימודים.

3.תלמיד/ה הנעדר/ה מהלימודים עקב מחלה ישלם שכר לימוד מלא עד חלוף 30 יום מיום ההיעדרות הראשון והמורה יחזיר את מלוא השיעורים במהלך השנה, תלמיד שנעדר מעל 30 יום יקבל זיכוי בשכ”ל – אלא אם סוכם עם המורה על החזר מלא של כל השיעורים לצורך כך יש להציג אישורים רפואיים מתאימים.

4.שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד נזקף לחובתו של התלמיד. הודעה על ביטול שיעור תימסר ישירות למורה לכלי.

5.תשלום שכר הלימוד הינו עבור השיעור היחידני בלבד. שיעורי תיאוריה, ללא תשלום נוסף, הינם חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים וכל תלמיד מחויב בהשתתפות. שיעורים נוספים )תזמורת, מקהלה, הרכבים( ניתנים ללא תשלום נוסף.

6.הכוונת התלמידים למורים לכלי נעשית ע”י הנהלת הקונסרבטוריון, תוך התחשבות בבקשות מיוחדות. אין ההנהלה מתחייבת למלא אחר בקשות אלו.

7.השאלת כלים: קיימת אפשרות של השאלת כלי נגינה נייד תמורת דמי שימוש. פרטים בטופס ההתחייבות להשאלת כלי.
הכלים אינם מרובים ויש לברר מראש את זמינות הכלי המבוקש. מומלץ מאד לרכוש כלי נגינה נייד החל מהשנה השנייה.

8.בקשות להעברה ממורה למורה מטופלות בסוף שנה”ל לקראת שנה”ל שלאחריה, ובתיאום עם המורה .

9.השתתפות התלמיד בפעילות מוסיקלית מחוץ למוסד טעונה אישור המורה לכלי ו/או ההנהלה.

10.הפסקת לימודים במשך השנה תיעשה אך ורק בתיאום עם המורה, ולפי הנוהל להלן:

  • הודעה שתימסר בכתב למזכירות עד ה- 15 לחודש תחייב אותי בתשלום עד סוף החודש השוטף בלבד.
  • הודעה שתימסר בכתב למזכירות לאחר ה- 15 לחודש תחייב אותי בתשלום עבור החודש השוטף והחודש שלאחריו. 

ידוע לי שבני/בתי רשאי/ת ללמוד עד הפסקת התשלום בפועל.

הודעה על הפסקת הלימודים החל מחודש אפריל באותה שנה”ל יש להעביר למזכירות הקונסרבטוריון עד לתאריך ה15 למרץ ,באותה שנ”הל. 

11.מלגות ומענקים:

א. אין המוסד מתחייב לתת מלגות ו/או הנחות.

ב. הנחות בשכר הלימוד תינתנה רק למגישי בקשה להנחה, בצירוף אישור על הכנסה  חודשית עדכנית והמלצת המורה.
(נתמכי ביטוח לאומי נדרשים להגיש
אישור מתאים).

טופס בקשה להנחה ניתן לקבל במזכירות הקונסרבטוריון או באתר הקונסרבטוריון.

ג. עדיפות במתן מלגות לתלמידים הלומדים לפחות שנה במוסד.

ד. הקריטריונים למתן מלגות: רקע כלכלי, הכלי הנלמד, המשכיות ורמת הישגים.

ה. קריטריונים מלגות הצטיינות בלימודים:

     הצטיינות בלימודים המעשיים התיאורטיים.

12.הורים – ועד הורים: ההנהלה רואה בעין יפה יצירת קשר ומעורבות בין ההורים למוסד, אם בפעילויות במסגרת ועד ההורים, ועדות מיוחדות ו/או השתתפות קבועה באירועי המוסד. דמי ועד הורים נגבים בתחילת השנה לכיסוי עלות פעילויות ופרויקטים לרווחת התלמידים.

13.בחינות ותעודות:

אחת לשנה מתקיימים מפגשי נגינה להערכת הישגי התלמידים.

תעודות ניתנות בסוף שנה”ל לתלמידים העומדים בהתחייבויותיהם החינוכיות (הופעה סדירה בשיעורי הנגינה, השתתפות במפגשי נגינה, בשיעורים עיוניים ובהרכבים כנדרש). תלמיד אשר לא עמד בהתחייבות התשלום למוסד לא זכאי לקבל תעודה.

חופשות: החופשות במשך שנת הלימודים חופפות לחופשות בגני ילדים 

ובבתי הספר לפי לוח משרד החינוך.

אנחנו כאן בשבילך